En mötesplats för gränsöverskridande samtal inom livsmedelsindustrin

Samtalet kring framtidens livsmedel har under de senaste åren fått en allt större plats. Såväl etablerade bolag inom livsmedelsindustrin som nya uppstickare konkurrerar om att erbjuda de allra mest hållbara och innovativa produkterna på marknaden. Nu får samtalet en helt egen arena i form av Nordic Food Industry, som arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden, den 18-20 oktober i år.

Nordic Food Industry är en ny livsmedelsteknisk fackmässa för hela livsmedelsindustrin, där ett så kallat Innovationstorg utgör mötesplats för näringsliv, forskning, akademi och politik. Susanne Bryngelsson, projektledare på RISE, hoppas att mässan skapar gränsöverskridande samtal och möten, som stimulerar innovationsarbetet för en hållbar livsmedelsindustri.

– I utställningen visar leverantörer upp exempel på ny teknik, förpackningar, ingredienser och lösningar som är användbara för livsmedelsindustrin. På en yta mitt i utställningen, som vi kallar Innovationstorget, kraftsamlar centrala aktörer, som på olika sätt erbjuder innovationsstöd till livsmedelsindustrin. Innovationstorget blir en mötesplats där utställare och besökare under informella former kan nätverka med till exempel finansiärer, branschorganisationer och myndigheter, fortsätter Susanne.

“Livsmedel är tvärvetenskapligt”

Innovationstorget kommer också erbjuda ett scenprogram, där leverantörer och kunder presenterar case kring hur ny teknik, nya material, nya lösningar, produkter och tjänster kan bidra till utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Här kommer också företag dela med sig av inspirerande exempel kring hur man arbetar med innovation i praktiken.

På scenen kommer även aktörer som erbjuder innovationsstöd belysa konkreta exempel på hur man arbetar för att stödja den svenska livsmedelsindustrins innovationsarbete och utveckling, där även stöd för ökad export är en viktig aspekt. Forskare och experter kommer att dela med sig av nya kunskaper av relevans för mässans fokusområden – omställning och hållbara lösningar, smart industri och produktutveckling. Det kan till exempel handla om senaste rönen inom processteknik, livsmedelsförpackning, sensorik och hur livsmedel påverkar miljö och hälsa. Exempel på hur livsmedelsindustrin påverkas och vilken roll denna industri har när samhället utsätts för kris, är andra viktiga spår.

Förutom ny kunskap är förväntningen, och förhoppningen, att deltagarna får med sig ny inspiration och nya nätverk. De nya perspektiven, och chansen att knyta nya kontakter, skapar ett värde som kan hjälpa deltagarna att gå vidare i sin egen organisation.

– Utmaningarna kring hållbara livsmedel är många och lösningarna förutsätter samarbeten mellan många. Vi vill med mässans Innovationstorg och scenprogram skapa utbyte av kunskap, erfarenheter och kontakter, och bygga broar som leder till samarbeten på både kort och lång sikt.

Innovationsdagarna

2019 genomfördes Innovationsdagarna vilket även det var ett samarbete mellan Svenska Mässan och RISE.

– Innovationsdagarna 2019 fick ett mycket positivt bemötande och vi vill skapa något lika bra igen. Svenska Mässan står som mässarrangör och RISE medverkar som innovationspartner, för utformningen av det så kallade Innovationstorget och det scenprogram som kommer att hållas på torget. Vi ser mycket fram emot detta engagemang, som ligger väl i linje med RISE övergripande uppdrag att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till en innovativ utveckling av samhället, avslutar Susanne.


Svenska Mässan arrangerar tillsammans med RISE Nordic Food Industry 18-20 oktober 2022. Nordic Food Industry är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara livsmedelsindustri.